کانتکس های رهبری در مدیریت

فرآیند رهبری به معنای نفوذ در دیگران و پیش بردن کارها، دارای سه مولفه است: رهبر، زیردستان و کانتکس. در این میان کانتکس و شرایط محیطی و پیرامونی یکی از پارامترهایی است که اثربخشی رهبری را تحت تاثیر قرار می دهد. کانتکس باعث می شود که رویکردها و رفتارها در زمینه های مختلف کسب و کار، متفاوت باشد و رهبر و زیردستان اولویت های مختلفی را مورد توجه قرار دهند. این کانتکس ها را به صورت زیر می توان برشمرد:

رهبری در کانتکس محیط کسب و کار یا بخش خصوصی (Business): در این کانتکس چشم اندازهای کسب و کار با اهداف فروش و رقابت و پیدا کردن راهکارها و استراتژی های مناسب برای تداوم یا توسعه کسب و کار تعریف می شود و آنچه به مجموعه انگیزه می دهد دستیابی به چشم انداز در راستای ماموریت سازمان است.
رهبری در کانتکس بخش دولتی (Public): در بخش دولتی آنچه برای مجموعه مهم است صرفا انجام کارهاست و به دلیل این که در بخش دولتی چشم انداز و دستیابی به آن مهم نیست و صرفا همین که کارها انجام شود، در کانتکس رهبری دولتی کفایت می کند و رهبران برای این که بتوانند در مجموعه خود انگیزه ای ایجاد کنند، تنها می توانند به راه انداختن کار مردم تاکید کنند. قیمت تمام شده برای مدیران و کارکنان بی معنی است و مدیران در چارچوب بودجه مصوب فعالیت می کنند.
رهبری در کانتکس نظامی (Army): در کانتکس نظامی، تاکید تنها بر تنبیه و تشویق است و آن چه باعث تبعیت افراد زیرست می شود، ترس از تنبیه و جریمه شدن و نگرانی از تبعات زیاد و سخت عدم تبعیت کردن هستند. در این کانتکس رهبران، ابزارشان هشدار دادن و انذار بابت عدم انجام کار توسط زیردستان است، بنابراین رهبر برای این که بتواند از ابن ابزار به خوبی استفاده کند، نمی تواند به کارکنانش نزدیک شود و همواره باید توجه کند که کارکنان را به حریم شخصی خود راه ندهد. 
رهبری در کانتکس سازمان های غیرانتفاعی (Non-Profit): در این کانتکس به دلیل این که سازمان به دنبال کسب درآمد نیست، تاکید اصلی بر ارزش هاست و رهبران از طریق ایجاد نظام ارزشی مبتنی بر ارزش های سازمان می توانند در زیردستانشان انگیزه ایجاد کنند. در این کانتکس رهبران ابزارهای نقدی چندانی برای تشویق کارکنان در اختیار ندارند، و همواره باید تاکید آن ها، باید بر ارزش ها باشد تا کارکنان انگیزه خود را حفظ کنند و تحقق برنامه های غیرانتفاعی سازمان می تواند در کارکنان انگیزه ایجاد کند.
 
منبع: +
/ 1 نظر / 69 بازدید
نیام

خوب بود. شهرام عزیز، به جای کانتکس شاید بشه گفت حوزه یا حیطه. فکر کنم با ذهن خواننده فارسی زبان آشناتر باشه