پرداخت های متغیر

یکی از پارامترهای مهم و شاید هم خیلی مهم در رابطه بین سازمان و کارکنان، حقوق و میزان پرداخت به کارکنان است. جمع پرداخت ها به کارکنان، دامنه پرداخت شرکت ها را در بازار مشخص می کند، اما در بعد داخلی مهم این است که شرکت چگونه این پرداخت ها را مدیریت می کند و نسبت بین پرداخت های ثابت و متغیر به چه صورت باشد. این نسبت پرداخت بین پرداخت متغیر و پرداخت ثابت از پارامترهای مهمی است که مدیریت می تواند با آن به سازمان سر و شکل بدهد و رفتار کارکنان را در این راستا تنظیم کند و نکته مهم این است که هدف سازمان از این پرداخت ها چیست؟ اولین هدف قاعدتا باید این باشد که این پرداخت ها و هزینه، مابه ازای خدماتی است که کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان انجام می دهند و این پرداخت باید بتواند انگیزه کافی برای کارکنان ایجاد کند. 

میزان حقوق و نسبت بین پرداخت ثابت و متغیر، تابع عوامل متفاوتی است مانند استراتژی و سیاست های شرکت، نوع عملیات شرکتی مانند تولیدی، پروژه، خدماتی و .. و دوره عمر سازمان. 

رابطه بین پرداخت های ثابت و متغیر بر اساس دوره عمر سازمان در قالب جدول زیر پیشنهاد می شود: 

دوره عمر سازمان پرداخت ثابت پرداخت متغیر کوتاه مدت پرداخت متغیر درازمدت راه اندازی کم بسته به منابع سازمان پرداخت های بالا به کارکنان کلیدی رشد رو به رشد بالا خیلی بالا بلوغ بالا متوسط رو به کاهش افول ثابت و بدون متغیر مستعد کاهش پرداخت به منظور افزایش انگیزه نوسازی بسته به استراتژی سازمان بسته به استراتژی سازمان  بسته به استراتژی سازمان

 

 

/ 0 نظر / 63 بازدید