خدمات من

کارهایی را در حوزه های زیر آزموده ام و نکاتی را در موردشان می دانم:

  • طراحی ساختار سازمانی
  • طراحی سیستم جذب و بکارگیری کارکنان- آگهی، مصاحبه، ارزیابی و استخدام
  • طراحی سیستم های حقوق و دستمزد
  • طراحی نظام های جبران خدمات
  • طراحی نظام های انگیزشی
  • طراحی نظام های آموزشی کارکنان و مدیران
  • سنجش اثربخشی کارکنان با استفاده از مدل هی گروپ لینک
  • مشاوره شغلی فردی: تدوین کارراهه شغلی، برنامه های توسعه فردی، موفقیت در کار و ...

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید