از هر كس به اندازه توانايي و استعدادش توقع داشته باشيد. اگر مشتري هر خدمتي هستيد و انتظار خدمتي را داريد، پيش از هر چيز خود را به جاي فرد مقابل قرار دهيد. هوش، توانايي و رضايت شغلي او را در نظر بگيريد و بعد تصميم بگيريد كه بايد چگونه رفتاري با او داشته باشيد.

قبول دارم كه مشتري نبايد خود را با فروشنده وفق دهد، ديدگاه مشتري مدار و اين‌كه عرضه كننده خدمات بايد دربست در خدمت مشتري باشد را قبول دارم، اما در اين ممكلت چه بايد كرد؟ نظر من اين‌است دو گام به پيش و يك گام به پس!