نهضت خدمت رساني

رييس جمهور محترم در چند روزي كه در مسند قدرت قرار گرفته مدام از خدمات ارزنده شهيدان رجايي و باهنر صحبت مي‌كند و تاكيد مي‌كند همان كارهاي برجسته در اين دولت ادامه خواهد يافت. سوال اين است دولت رجايي مگر چه مدتي بر سر كار بوده است كه به عنوان الگو معرفي مي‌شود. نمي‌دانم اين چند ماه سابقه دولتمردي چگونه مي‌تواند مدل اداره دولت باشد. شايد اگر عمر دولت رجايي به اندازه دولت خاتمي بود امروز هيچ‌كس آن‌را به عنوان الگو نمي‌پذيرفت.