تفكر دور برگردان

دوربرگردان‌های مد شده در تهران نمونه‌ای از انتقال و توزيع فشار به جاهای مختلف يك مسير است. به نوعی راه‌حل كوتاه مدت برای حل معضل ترافيك است. اين راه تا مدت محدودی كاركرد دارد و طبعا به خاطر اين‌كه كوتاه مدت است، كارايی نخواهد داشت. استفاده از دوربرگردان يك تفكر است. با انتقال تيم شهرداری به دولت، تفكر دوربرگردان نيز به دولت منتقل شده است. رييس جمهور دستور می‌دهد همه وزرا بايد ديدارهای مردمی داشته باشند. كار به جايی می‌رسد كه وزير كشاورزی شماره موبايل شخصی خود را به مردم می‌دهد.

اين ديدارهای دوربرگردانی خود پرداختن به راه‌حل‌های كوتاه مدت است. وقتی نظام اداری نمی‌تواند پاسخ‌گوی نياز مردم باشد، همه به دنبال وقت گرفتن از وزرا خواهند بود و چون منبعی به نام وقت وزرا محدود است پس اين كار باعث رانت‌خواری و ... خواهد شد!