انتخابات رياست جمهوري هر نتيجه‌اي كه داشت نشان داد، بيزينس‌هاي زيادي در اين حلقه‌هاي رسيدن به مدرنيته و الگو‌برداري از جوامع مدرن مفقود است و براي آنان كه در پي فرصتند، چشم‌انداز خوبي خواهد داشت. نمونه آن هم كار نظرسنجي است. بيزينس خوبي است!