در شركت عزيز ما، ‌اين روزها قرار است كه نظام پرداخت پاداش بهره‌وري را تغيير دهيم. در طي 3 سال گذشته چند باري اين نظام را تغيير داده‌ايم. نظام‌هاي پاداش بهره‌وري (آكورد) تابع شرايط و مقتضيات سازمان و دوره عمر سازمان است و بايد بر اين اساس تعريف شود به اين ترتيب كه در مرحله اول لازم است، جهت راه‌اندازي توليد و تقويت نظام‌هاي داخلي سازمان فرمول تعريف شود. در مرحله دوم با هدف افزايش كارايي توليد و بهبود بهره‌وري نظام پرداخت انگيزشي طراحي شود. در مرحله سوم پس از افزايش بهره‌وري، بايد افزايش فروش و منوط كردن خروجي سازمان به نتايج خارجي عمل‌كرد توجه كرد. در مراحل بعد هم بهبود نظام‌هاي داخلي كه مثلا به سوي تعالي است، مد نظر قرار گيرد. حال اگر گفتيد ما در چه مرحله‌اي هستيم؟