اطلاعات زير از گزارش به نام طرح ملی «پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌های ايرانيان» که توسط وزارت ارشاد تهيه شده به دست آمده است و حاوی نکات مهمی به شرح ذيل می‌باشد. (اصولا نيازی به شرح ندارد.)

- پنداشت درباره عدالت

نتايج بررسي ياد شده نشان مي دهد که برداشت 51% از پاسخگويان از عدالت، همان توزيع امکانات به طور مساوي در بين افراد جامعه است و 28% عدالت را به معناي توزيع امکانات بيشتر براي افراد نيازمند و 21% توزيع امکانات بيشتر به افراد شايسته تر را عدالت مي دانند.

فرصت هاي شغلي

43% از پاسخگويان معتقدند در توزيع فرصت هاي شغلي تجربه و تخصص نقشي ندارد، ليکن 23% نقش آن را مهم مي دانند و 46% معتقدند افراد عادي با داشتن تجربه و تخصص نمي توانند به مقامات بالا برسند.

81% معتقدند نداشتن پول و پارتي باعث ضايع شده حقوق فردي مي شود و 44% معتقدند که از طريق قانون نمي توانند حقوق ضايع شده خود را استيفا نمايند.

60% رعايت قانون را در مورد مردم و مسئولين يکسان نمي دانند و در مقابل 8% اعتقاد دارند رعايت قانون در مورد مردم و مسئولين يکسان است. 63% نگاه مسئولين به همه مردم را يکسان نمي دانند.

نسبت کمي از پاسخگويان معتقد به محدوديت امکان پيشرفت زنان هستند. 41% امکان پيشرفت را براي زنان زياد مي دانند. 31% تا حدي و 27% امکان کمي براي پيشرفت زنان قائل هستند.

-اخلاق کار

اکثريت پاسخگويان معتقدند که اخلاق کار در جامعه در سطح نازلي قرار دارد. در چنين شرايطي، فرد انگيزه کمي براي خوب کار کردن دارد.

63%  معتقدند که وقت شناسي به ميزان کمي رعايت مي شود.

64% معتقدند که قانون و مقررات به ميزان کمي رعايت مي شود.

59% معتقدند که وجدان کاري به ميزان کمي رعايت مي شود.

60% معتقدند که راه انداختن کار مردم به ميزان کمي رعايت مي شود.

آينده وضعيت طبقاتي

88% پاسخگويان ارزيابي شان از وضعيت فعلي ساخت طبقاتي، شکاف بيشتر فقرا و ثروتمندان طي سالهاي اخير است صرفاً 5% اين ساخت را مشابه سال هاي گذشته و 7% کاهش ميان ثروتمندان و فقرا ارزيابي کرده اند. 87% به افزايش فاصله طبقاتي ميان ثروتمندان در آينده معتقد هستند و 8% به کاهش آن اعتقاد دارند.

-رضايت از زندگي

82% از وضعيت زندگي خانوادگي اظهار رضايت نکرده اند. 80% از وضعيت سلامتي، 42% از وضعيت مالي خودشان و 54% از وضعيت مسکن خود ابراز رضايت کرده اند.

ميزان رضايت از وضع محل سکونت 60% و از شهر زندگي 72%، از اوضاع سياسي 38% و اوضاع اقتصادي 4% بوده است.

مبنع: وب‌نوشت