ساختمان رختكن جديد در شركت عزيز ما افتتاح می‌گردد. از درب ورودی تا ساختمان رختكن ۵ دقيقه راه است.

به فرموده بوق شروع كار كارخانه ساعت ۷.۲۰ نواخته می‌شود. سرويس‌ها ساعت ۷.۱۵ می‌رسند. پس چاره در اين ديده می‌شود كه همه ۵ دقيقه زودتر بيايند يعنی ۷.۱۰! محاسبه كاركرد از ۷.۱۵ خواهد بود!

اين ۵ دقيقه را كاركنان می‌فهمند و در كار جبران می‌كنند! مردمان و كاركنان را نبايد احمق فرض كرد!