30 روش براي آن‌كه مهندس صنايع بهتري باشيد:

1- از پشت ميز خود بيرون بياييد.

2- عناصر انساني را به خاطر داشته باشيد!

3- روابط عمومي خوبي داشته باشيد!

4- تجاري فكر كنيد.

5- به سخنان ديگران گوش دهيد.

6- در يك جامعه بزرگ‌تر زندگي كنيد.

7- نسبت به تكنولوژي مشكوك باشيد.

8- برنامه‌ريزي را كامل كنيد.

9- بياموزيد.

10- رهبري كنيد.

11- با مشتريان ارتباط برقرار كنيد.

12- در فعاليت‌هاي هنري خلاق شركت كنيد.

13- شعر بگوييد.

14- احترام بگذاريد.

15- آموزش دهيد.

16- نرم‌افزار اكسل را خوب بدانيد!

17- از سازش به پرهيزيد.

18- از كودكان بياموزيد.

19- در تعطيلات از كاركنان خود برا ي صرف غذا دعوت كنيد.

20- شيوه راحت خود را رها كنيد.

21- در هر كاري وارد شويد!

22- به جزئيات توجه كنيد!

23- شبكه ارتباطي وسيع با مهندسان صنايع ديگر برقرار كنيد!

24- به پرورش نسل بعد كمك كنيد.

25- در طبيعت عميق شويد.

26- بازخور ارزش داشته باشيد.

27- تئوري محدوديت‌ها را كاملا فرا گيريد.

28- به شبيه‌سازي تسلط كامل داشته باشيد.

29- متخصصين را بشناسيد.

30- بيشتر از آن‌چه قول مي‌دهيد، ارائه دهيد!