در اين دو روز دو مطلب زيبا خواندم که دومی درعين مکمل بودن پاسخی به اولی نيز می‌باشد. اول نوشته حامد قدوسی و بعد نوشته سيبستان