یك هفته‌ای است كه حال نوشتن ندارم. هر چه با خود كلنجار می‌روم كه بنويسم، حسی پيدا نمی‌شود. به قول مداح‌ها حالی دست نمی‌دهد. در اين يك هفته كه گذشت برای دو پيشنهاد كاری بايد تصميم می‌گرفتم. كه بروم يا بمانم. هرچند كارمندی در هر جايی يك ماهيت دارد و ممكن است محتوای آن تغيير يابد و فرقی ندارد در كجا خدمت كنی! در نهايت تصميم گرفتم مدلی برای تغيير شغل درست كنم تا از اين پس بر اساس آن تصميم‌گيری كنم. در اين مدل كه قابل بسط برای امور سازمان و زندگی نيز می‌باشد و از كتاب منابع انسانی بامبرگر اقتباس شده، دو بعد كنترل (محصول و فرآيند) و توجه (داخل و خارج) بررسی می‌شوند. در مدل تعيير شغل با فرض اين نكته كه دنبال كار جديد نيستيد و پيشنهاد كار به شما داده می‌شود، قابل بررسی است:

 

توجه به ايده‌های جديد

Benchmark

رضايت شغلی

 تلاش برای بهبود شرايط كار

فرآيند

كنترل

گرفتن پروژه‌های كاری بيرون از محل كار

درآمد بالا

حضور زياد در محل كار

محصول

خارج

 

توجه

داخل

 

 در ابتدا، بايد موقعيت خود را در هر يك از اين گزينه‌ها مشخص كرد و سپس با توجه به اهداف، برای تصميم‌گيری اقدام كرد.