مدير عزيزی در جلسه مصاحبه برای يک جذب يک کارشناس می‌پرسد: «آيا شک بعد از محل در نماز جايز است؟» کارشناس بايد چه جوابی بدهد؟ تا چند لحظه پيش در مورد سيستم‌های اطلاعاتی و متدولوژی و سيستم و ... چرت و پرت‌های صنايعی جواب می‌داد.