چند ماه قبل براي شركت عزيز ما آيين‌نامه حقوق و دستمزد طراحي كردم و سيستم قبلي را به طور كلي تغيير داديم. شركت عزيز متعلق به يك گروه هلدينگ است كه حدود ۱۰ شركت در اين گروه وجود دارند. امروز شنيدم 6 شركت عضو اين گروه، قرار است نظام حقوق و دستمزد شركت عزيز ما را استفاده كنند. اين داستان هر چند ممكن است خوشايند باشد اما به عنوان طراح سيستم‌، از اين موضوع ناخشنودم. اين سيستم‌هاي حقوق و دستمزد بايد مخصوص هر شركت طراحي شود و استفاده از يك كپي باعث خواهد شد تا عملا سيستم براي آن‌ شركت جواب ندهد و در نهايت نيز به اين نتيجه خواهند رسيد كه اين سيستم‌ براي آن‌ها كارا نيست. همان‌طور كه نظام قبلي شركت عزيز ما نيز، از جاي ديگري كپي شده بود و مقتضيات شركت در آن لحاظ نشده بود. اين موضوع بيشتر به اين خاطر كه مديران حال فكر كردن ندارند و دنبال كپي‌برداري و به قول امروزي ‌Benchmark هستند.