16 آذر خاتمی بار دیگر در دانشگاه حاضر شد و به دانشجویان پاسخ گفت. این بار در برابر دانشجویانی قرار گرفت که حداقل نمی توان گفت در دوم خرداد به وی رای داده اند. –به سن رای نرسیده بودند- اما بر خلاف آن سال ها که ما دانشجو بودیم و برای وی سوت و کف می زدیم، دانشجویان امروز وی را نهیب و لهیب زدند و صحنه هایی را از استایودم های ورزشی را ترسیم کردند، گویی آن چنان از رییس جمهور ناراحت و ناراضی اند که حتی نمی خواهند اجازه دهند سخن گوید و دائم او را هو می کردند. در این هفت سال تنها یک یا دو دوره دانشجو عوض شده و ما دانشجویان 7 سال پیش که دوران قبل و پس از دوم خرداد را تجربه کرده بودیم نتوانستیم آن حال و هوا و تجربیات را به دوره بعدی منتقل کنیم تا رییس جمهور منتخب هو نشود! هر چند خود ما هم آن دوران را فراموش کرده ایم و چنان از منتخب خود انتطار داریم که وی باید همه کار برای ما مِی کرده و حالا نکرده است.

خاتمی هر چه کرد حداقل به یک دلیل در تاریخ ماندگار خواهد شد. صداقت وی متاعی است که کمتر در بین رجال سیاسی ما یافت می شود، در برابر دانشجویان حاضر می شود. به آن ها جواب می دهد. حتی اگر بد و بیراه بشنود، به راه انداختن گروه فشار نمی اندیشد. خود را عالم دهر جلوه نمی دهد و در جایی که دست بسته است، به جای آن که از خود تعریف کند، اعلام می کند نمی تواند!!