در زندگی هر فردی آموزش های مهمی برای یادگیری و فهم موضوعات مختلف برای تجزیه و تحلیل بهتر موضوع لازم و ضروری است. یکی از این آموزش های لازم، تفکر سیستمی است که فرد می تواند با درک بهتر روابط علت و معلولی، سیستم را درک کرده و نسبت به فهم پدیده ها و وقایع پیرامون تصویر مناسب تری به دست بیاورد. در لینک زیر یک تجربه برای آموزش کودکان ارائه شده است که در آن فرزندان کارکنان یک شرکت در طی 20 ساعت دوره تفکر سیستمی را گذرانده اند.

از این که چنین کارهایی در سطح شرکت ها در ایران برگزار می شود، جای بسی خوشحالی است و برای همه ما می تواند برای یاد گرفتن و آموزش دادن، الهام بخش باشد.

لینک دانلود