یکی از کارهایی که مدیران به طور مستمر انجام می دهند حضور در جلسات است. و در جلسات قاعدتا مدیران یا شنونده هستند یا گوینده. حال شاخص نسبت گفتن به شنیدن برای مدیران در انواع جلسات معانی و تعابیر خاص خود را دارد. مثلا اگر مدیری بیشتر شنونده باشد تا گوینده می تواند نشان از این داشته باشد که کارها به خوبی پیش می رود و مدیر تنها در پی کنترل دستاوردها و نتایج است. در مقابل اگر مدیر بیشتر گوینده باشد تا شنونده میدتواند به این معنی باشد که مدیر به دنبال ارائه راه حل یا راهکار، هدایت تیم، تشریح برنامه ها و غیره است و بیشتر به دنبال سخن گفتن است. مجموع این شاخص در کل یک ماه به عنوان مثال می تواند نشان دهنده این باشد که مدیر در حال چه کاری است و بیشتر حرف میزند یا گوش می کند. اندازه گیری این شاخص و تامل در مورد آن، بازخوردهای خوبی برای خودم داشته است.