امروز مطابق سنت 27 سال گذشته، يک واحد به عدد يکان عمرم افزوده شد. نمی‌دانم چه احساسي بايد داشته باشم! خوشحال يا بي تفاوت؟ چندان فرقي هم ندارد که چه روزي وارد اين ماتريکس زندگي شده‌ام خواه روز نيروي دريايي باشد يا مناسبت ديگري.

اين بهار که بگذرد 12 بهار ديگر فرصت دارم تا خود را به کمال برسانم و اين 12 سال باقي مانده در مقابل سال هاي سپري شده واقعا کم است. روزگاري فکر مي کردم نهايت عمر 25 سالگي است و حال که 3 سال از آن شروع دوباره مي گذرد، ديگر نمي دانم اين معادله مجهول عمر چگونه حل خواهد شد! به هر حال هر طور كه اين معادله حل شود يک مساله براي همه ما مهم است که چه دستاوردي داشته ايم؟ حضور ما به عنوان يک عضو جامعه GNP را افزايش داده يا GDP را؟ اين شاخص مناسبي براي ارزيابي همه ماست.