مدتي اين مثنوي تعطيل شد.

چند وقتي به لطف مخابرات در تغيير خطوط تلفن به فيبر نوري و قطع شدن تلفن منزل به مدت 3 هفته، امكان نگارش و بروز كردن وبلاگ فراهم نشد. از داستان وصل مجدد تلفن بگذريم كه در نوع خود شنيدني است. اين انقطاع فرصتي را مهيا كرد تا در مورد وبلاگ تصميم‌هاي جديد بگيرم. و مانيفست قبلي را بازنگري كرده و در نقش وبلاگ نويسي بيشتر تدقيق نمايم.

براي نويسنده بودن 3 حالت متصور است. 1- توليد كننده: افرادي كه مطالعات عميق انجام داده و دانش جديد توليد مي‌كنند. 2- پردازش كننده: افرادي كه خبر يا مطلبي را نقد مي‌كنند بدون توليد 3- مصرف كننده: آن‌ها كه فقط مطالعه مي‌كنند. متاسفانه چندي است كه فرصت پرداختن به مباحث تئوريك را در حوزه‌هاي مورد علاقه‌ از دست داده‌ام و كمتر مي‌توانم به ‌آن‌ها بپردازم، حال آن‌كه فهميدم نوشتن غراب‌وار و روزانه هم كار من نيست. پس براي پرداختن به مطلوبيت‌هاي تئوريك گذشته بايد من ديگري ايجاد شود –كه لزوما وبلاگ نيست- و اين‌جا را به همان نقش پردازش‌گري تخصيص دهم.

پس وبلاگ يادداشت‌هاي صنايعي را بخوانيد تا رستگار شويد.