فرهنگ از مفاهیم فراخی است که تعاریف زیادی در مورد آن ارائه شده است و وقتی که در مورد آن بحث می شود، اولا بحث ها کیفی است و جنبه های کمی ندارد که بتوان مقایسه ای انجام داد و ثانیا همه افراد ذهنیت مشترکی نسبت به موضوع فرهنگ ندارند که بتوانند در مورد آن به اجماع برسند.

در کنار همه بحث هایی که تا بحال در مورد فرهنگ و مدل های مرتبط شده است، یکی از مدل های مرسوم و متداول در این زمینه، مدل هافستد است. هافستند مدت ها به عنوان معاون منابع انسانی شرکت آی بی ام فعالیت می کرده و برای بررسی فرهنگ از پرسش نامه هایی استفاده کرد و برای دفترهای این شرکت در کل دنیا فرستاد و در نهایت فرهنگ را با چهار متغیر اصلی توصیف کرد.

واژه های انگلیسی

معادل فارسی

Individualism & Collectivism

فرد گرایی یا جمع گرایی

Power Distance

سلسله مراتب عمودی یا سلسله مراتب افقی

Uncertainty Avoidance

ریسک گریزی زیاد یا کم

 Masculinity & Femininity

سخت یا نرم بودن رفتار

اطلاعات بیشتر در مورد مدل هافستد در اینجا و اینجا قابل دسترس است. اما از نکات جالب این مدل اندازه گیری مولفه های مدل در کشورهای مختلف از جمله ایران است و قابلیت مقایسه فرهنگ ها را تا حدود زیادی فراهم می کند. اطلاعات مربوط به ایران در اینجا قابل مشاهده است.همانطور که در نمودار زیر دیده می شود، در ایران فاصله قدرت یا به عبارتی سلسله مراتب زیاد است و ریسک پذیری کم است، افراد بیشتر غیر فردگرا هستند و رفتارهای سخت دارند. مقایسه این نمودار با سایر کشورهای شرق نشان می دهد که آن ها هم کم و بیش در همین چارچوب فرهنگی سیر می کنند.