از ملزومات اولیه همکاری کارکنان با سازمان ها، قراردادکاری مناسب است که هر سازمان متناسب با مقتضیات خود، از این قراردادها استفاده می کند و نمونه های زیادی از این نوع قراردادها در اینترنت وجود دارد. این قراردادها بین مدیرعامل شرکت و کارکنان بسته می شود.

نوع دیگر قرارداد، قرارداد کاری خود مدیرعامل است که چگونه در سازمان باید کار کند و شرایط و ضوابط کاری وی چیست و شرح وظایفش چیست. در ایران به دلیل نوع ساختار، محتوای قرارداد مدیرعامل شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، اما برای اطلاع علاقه مندان، نمونه قراردادکاری مدیرعامل با شرکت در کشور آلمان را در اینجا می گذارم.