در کارهای حوزه منابع انسانی و مدیریت سازمانی، دانستن رویه های سایر سازمان‌ها ایده های زیادی به پیدا کردن راه‌حل‌های واقع بینانه می دهد. کتاب‌های Toolkit در این حوزه کمک زیادی به کسب دانش از سایر سازمان ها می کند.
کتاب The HR TOOLKIT یکی از مستندات قابل توجه در این حوزه است. در این کتاب نمونه های زیادی از رویه های سایر سازمان ها و نمونه فرم های مختلف در زمینه های منابع انسانی مانند جذب و استخدام، مصاحبه، ارزیابی عملکرد و ... در آن آمده است.

سرفصل های کتاب در گوگل +