خواندن مطالب وبلاگ های مختلف باعث می شود که نویسندگان وبلاگ ها را دسته بندی کنم. عده ای هستند البته قلیل که غالبا مطلب تولید می کنند و به دلیل همین تولید محتوا مشتری زیادی دارند و من هم آن هایی که می شناسم از خواندنشان لذت می برم و آن ها را تحسین می کنم. عده ای دیگر تولید کننده نیستند و لینک می دهند یا عده ای دیگر روزنوشت دارند. من همیشه با خودم کلنجار داشته ام که می خواهم کدام یک از این ها باشم و چگونه می خواهم بنویسم.