تماس گرفتند و برای مصاحبه قرار گذاشتند. قبول کردم که برای مصاحبه بروم و شغلی پیشنهادی آن ها را ارزیابی کنم. بیشتر هدفم این بود که در محیط مصاحبه قرار بگیرم و بعد از این که چند سالی است با بقیه مصاحبه می کنم و مصاحبه نشده ام، مورد ارزیابی قرار بگیرم و از فضای مصاحبه بقیه خبردار شوم و تکنیک های ارزیابی آن ها را بدانم. هزینه زیادی هم برای من نداشت. چند ساعتی از محیط کار جدا شدم و انصافن هم با شور و شوق رفتم و فضای مصاحبه بقیه را تجربه کردم. چیز جدیدی در مصاحبه ندیدم که بخواهد مرا به چالش بکشد، بیشتر برایم یک هیجان بود.