پيش كنفرانس توسعه منابع انساني هم به خوبي و خوشي برگزار شد. از آن‌جايي كه شركت كنندگان دستاوردهاي عملي خود را ارائه كردند، بنابراين محتواي مطالب قابل قبول بود. تنها اشكال آن در روز اول بود. يك سخنراني براي معاون شركت هما گذاشته بودند تا دستاوردهاي خود را در زمينه منابع انساني ارائه دهد اما چون اين شركت دستاوردي نداشت ايشان 90 دقيقه در مورد لزوم تغييرات سازماني و غيرسازماني سخن گفت. به عبارتي همان ادبياتي مهندسي خودمان را مرور كرد! البته بعدا معلوم شد به دليل تقبل اقامت شركت كنندگان در هتل هما، ايشان مجبور شده همه را به فيض برساند.

 القصه! مهم‌تر از بقيه موارد يك آمار جالب هم ارائه شد مبني بر اين‌كه از ميان 7800 مدير صنعتي ثبت شده در بانك اطلاعاتي ايدرو، 62 درصد، سن بيش از 45 سال دارند و نيز 38 درصد بالاي 60 سال هستند. كمي تدقيق در اين آمار نشان از عمق فاجعه دارد. مديراني كه عملكردهاي درخشان دارند حاضر نيستند دل از مديريت كردن در اين كشور بكنند. خداوند خيرشان دهاد!