از اصول اولیه برای مدیریت کارهای زندگی، برنامه ریزی مالی برای دستیابی به اهداف و برنامه های زندگی است. تکنیک های خیلی ساده در برآورد درآمدها و هزینه های زندگی فردی و خانوادگی می تواند در بالانس کردن و دستیابی به اهداف کمک زیادی کند. شرکت مایکروسافت در بسته های کاری پیشنهادی این فایل ها را در اختیار گذاشته است. این فایل های بودجه بندی و برنامه ریزی مالی در زمینه های متنوعی قابل استفاده است. به عنوان مثال بودجه بندی فردی، بودجه بندی خانواده، بودجه آموزش، بودجه برای ازدواج، مسافرت، بازنشستگی و ... قابل بهره برداری است. تکمیل این فایل ها و هدف گذاری یکی از کارهای مهم برای افراد هدف مند است!!
لینک سایت