تصویر زیر صحنه‌ای از  نحوه کار کردن تعدادی پیمانکار جهت ترمیم لوله گاز در شرکت است. یک نفر کار می‌کند و بقیه نظارت. علت کار کردن یک نفر و نظارت چند نفر را پرسیدم، گفتند که ما منتظریم کار این یک نفر تمام شود تا ما کار خودمان را شروع کنیم.

 عکس اول ساعت ١۵:٠٠

 

عکس دوم ساعت ١۶:١۵