تعداد روزهای به درد بخور تهران از نظر آب و هوا زیاد نیست. امروز یکی از این روزهای خوب بود. باران بهاری با ترنم خود هوا را لطیف کرد و نمایی از رنگین کمان را به جای گذاشت.