پس کجاست؟
چند بار خرت و پرت های کیف بادکرده را زیر و رو کنم
پوشه ی مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار
کارتهای اعتبار
کارت های دعوت عروسی و عزا
قبض های آب و برق و غیره و کذا
برگه ی حقوق و بیمه و جریمه و مساعده
رونوشت بخشنامه های طبق قاعده
نامه های رسمی و تعارفی
نامه های مستقیم و محرمانه ی معرفی
برگه ی رسید قسط های وام
قسط های تا همیشه ناتمام...

پس کجاست ؟
چند بار جیب های پاره پوره را پشت و رو کنم 
چند تا بلیت تا شده
چند اسکناس کهنه و مچاله
چند سکه ی سیاه 
صورت خرید خوارو بار 
صورت خرید جنس های خانگی ... 

پس کجاست ؟
یادداشت های درد جاودانگی 

شعر: قیصر امین پور