در طی یک سال گذشته دو بار ارزیابی 360 درجه را اجرا کردیم. نتایج جالبی از آن به دست آوردیم. تجربه شرکت های دیگر را هم مطالعه کردیم که سالی چند بار این ارزیابی را اجرا می کنند و به افراد بازخورد می دهند. منتها یکی از مشکلاتی که دیدیم این بود که هر قدر که ارزیابی انجام می شود کمتر موجب می شود که کسی در جهت بهبود اقدام کنند. به همین دلیل طرحی نو در انداختیم. به سراغ چند نفر منتور رفتیم و از آن ها خواستیم تا بیایند و با هر فردی که ارزیابی شده جلسات خصوصی بگذارند و بر اساس نتایج هر دوره با خود فرد برنامه بهبود برایش استخراج کنند. فرد باید خود را به برنامه پایبند بداند و سعی کند تا در دوره بعد خودش را اصلاح کند. اگر هم اصلاح نشد، قطعا زیرآبش خورده است. 
پیش بینی ما این است که با این کار خواهیم توانست فرآیند دادن بازخورد را در سازمان آموزش دهیم و مدیران و سرپرستان یاد بگیرند که چگونه می توانند در جهت بهبود عملکرد زیردستانشان اقدام کنند.  
یک نکته هم در مورد منتورها: این ها افرادی با تجربه بیش از سی سال کار اجرایی و مدیریت و البته با سواد هستند که هدف شان از کار منتورینگ این است که تچربیات رفتاری اصلاح شده خود را به سازمان منتقل کنند.