یک سوپر در سر کوچه هست که از نظر بردار مکان از همه نزدیک تر و جنسش جورتر است. از نظر من فقط یک مشکل داشت که روابط عمومی و ادب نداشت. هر بار که به او سلام می کردم، می گفت بفرمایید. یا وقتی خریدم تمام می شد و پول را پرداخت می کردم، تشکر می کردم و او هم بر و بر مرا نگاه می کرد. چند باری با خودم کلنجار رفتم که به او تذکر بدهم و قدری در مورد آداب فروشندگی صحبت کنم اما به نظرم رسید فایده ندارد. مشکلم این بود که تنها تامین کننده شیر پاژن کم چرب در اطراف خانه ست! گذشت تا سرانجام تصمیم گرفتم دیگر از این فروشنده بی ادب و نزاکت خرید نکنم و هر بار حدود 200 متری بیشتر راه بروم اما از یک سوپر دیگر که جنسش جور است و در عین حال در آزمون ادب سنجی من موفق بوده خرید کنم. پس از چند بار خرید حالا وقتی به داخل مغازه اش می روم ابتدا اوست که سلام می کند و حتی احوال پرسی هم می کند!
حالا با این جدیده مشکله دیگری پیدا کرده ام. بیخود و بی جهت به من هی می گوید مهندس. وقتی وارد مغازه اش می شوم می گوید آقای مهندس. حالا این مهندس گفتن به کنار. مشکل این است که وقتی جلوی سایرین از این حرف ها می زند بقیه برمی گردند و نگاه می کنند که این مهندس کیست. وقتی که مرا می بینند ...... حالا مانده ام این یکی را چطور تادیب کنم.