صفر، یک، دو، ...

به شمارگان سال‌های زندگی یکی اضافه شد.