نمی دانم چطور شده که این روزها در روزنامه و سایت های مختلف مطالب اخلاقی زیاد به چشمم می خورد. نمی توانم خود را انسان اخلاقی بدانم و کوس انا الاخلاق سر دهم اما می دانم در جامعه ما که این روزها به هیچ چیزی پایبندی وجود ندارد، اخلاق حداقل چیزی است که می توان با تمسک به قدری اوضاع زندگی را بهتر کرد. در همین ارتباط مقاله ای خواندنی از خرمشاهی دیدم که سخن از دل ما می گوید و جامعه را به عصر شکیات خیام تشبیه کرده و چه نیکو وصفی!

لذت خواندن مقاله در ویژه نامه اعتماد هفته گذشته قابل حصول است. با آن که قدری طولانی است اما به خواندنش می ارزد.