اخیرا در شرکت عزیز ما جریانی به راه افتاده که همکاران قدیمی‌تر به هر دری می‌زنند تا عنوانشان از رییس به مدیر تبدیل شود. در مورد آخری که دیدم برای این‌که این ارتقا توجیه داشته باشد، پیشنهاد اضافه شدن ٢١ نفر به کارکنان یک مجموعه داده شده است تا بر این مبنا،‌ بتوان جایی برای چانه‌زنی هم داشت. این طوری هم اشتغال‌زایی می‌شود و هم یک نفر به مدیریت می‌رسد.
این کارها برای این که کسی بخواهد توجیه کند مهم است و باید ارتقا سمت پیدا کند و از یک لایه سازمانی به لایه‌ای دیگر برود، در خیلی از سازمان‌های ایرانی پیدا می‌شود اما من حالم از این کارها به هم می‌خورد. حداقل در مورد خودم ترجیح می‌دهم که اگر دنبال ارتقا سمت و رتبه و این چیزها هستم کارم را عوض کنم تا برای سازمان مشکل درست کنم. این اخلاقی‌ترین کار ممکن است.