در راستای افزایش قیمت‌ها در ابتدای هر سال، امسال حاج آقایی که جهت اقامه نماز ظهر و عصر به شرکت می‌آید درخواست افزایش ۲۰ درصد حق‌الزحمه را داده بود. مدیرعامل هم پاراف کرده که برای کارهای خدماتی که امکان رقابت در آن ها وجود دارد، افزایش قیمت‌ها مجاز نیست. بنابراین ایشان هم با همان قیمت پارسال نماز را به جا می‌آورد.