هفته پیش سری به کتاب فروشی‌های انقلاب زدم. از فروشنده سراغ کتاب‌های میلان کوندرا را گرفتم. دو کتاب داشت. یکی با نام جهالت و دیگری بی‌خبری. هر دو را خریدم. کتاب جهالت 200 صفحه بود با قیمت 2000 تومان، ناشر هم انتشارات کاروان بود. کتاب دوم یعنی بی‌خبری، 160 صفحه بود با قیمت 2500 تومان.

جمعه صبح خواندن جهالت را شروع کردم و تا ساعت 2 تمام شد. ساعت 4 به سرم زد کتاب دوم را هم بخوانم. کتاب را باز کردم و اولین جمله‌ها را خواندم. دقیقا همان متن کتاب اول بود. کتاب را مرور کردم دقیقا همان کتاب قبلی بود. فقط مشکل این بود که یکی با نام جهالت ترجمه کرده و دیگری با نام بی‌خبری! این هم یکی از مشکلات بازار نشر!