يك سال ديگر هم از اين عمر بگذشت. روزگاري هر چه از آن مي‌گذرد فكر مي‌كني بقيه بزرگتر شده‌اند و تو در همان سن و سال خود مانده‌اي. در ايران رسم است كه وقتي از مرز 30 گذشتي احساس مي‌كني تمام فرصت‌ها را از دست داده‌اي و به پايان خط نزديك‌تر شده‌اي. حال آن كه پارسال وقتي با همكاران خارجي‌مان صحبت مي‌كرديم، تازه شروع زندگي را از 30 سالگي مي‌دانستند كه آدم از خامي و جهالت تا حد زيادي به در آمده و مي‌تواند پايه‌هاي زندگي را مستحكم كند. من هم از زندگي خود ناراضي نيستم و به فرداهاي بهتري مي‌انديشم.