فيلم فارنهايت 11/9 را ديدم.

فيلم خوبي است. البته يك ساعت اولش بهتر است. اما يك بار ديدن آن خالي از فايده نيست.

نكته‌هايي كه از فيلم فهميدم:

1-      جرج دبليو بوش فرد كند ذهني است. (از لحن سخن‌راني‌هايش مشخص است.)

2-      پس از انتخاب مجدد در ماه نوامبر، به دليل اين‌كه كاري ندارد، به ايران حمله خواهد كرد.

3-      اگر به ايران حمله كند اوضاع بدتر از آن‌چه در عراق ديديم خواهد بود.

4-      اگر 11 سپتامبر نبود، احتمال انتخاب جرج بوش براي دوره بعد انتخابات كم بود.

5-      خيلي از مصيبت‌هايي كه سر ايران نازل مي‌شه از واقعه 11 سپتامبره.

6-      به زودي اين فيلم را از تلويزيون ايران خواهيد ديد. البته دوبله شده، چون فيلم زير نويس است.

7-      خدا پدر مادر اين بن لادن را لعنت كند.