اللهم سد فقرنا بغناك

و بار ديگر شب‌هاي قدر فرا مي‌رسند ...