پاييز زيبا دوباره فرا رسيد. فصل عاشقانه‌ها! اين فصل و فصل زمستان چون شب‌هاي طولاني‌تري دارند، دل‌انگيزترند و فرصت كارهاي بيشتري را فراهم مي‌كنند. روال معمول من اين بوده كه شش ماهه اول سال بيشتر به كار بپردازم و نيمه دوم سال به امور شخصي و حجم مطالعه و برنامه‌هاي فردي را بيشتر كنم. البته اين در دو سال اخير قدري برعكس شده، خصوصا امسال كه در اولين روز پاييز، دو پيشنهاد كاري و پروژه‌اي داشتم! با خودم فكر كردم اگر قرار باشه اوضاع همين طور پيش بره بايد همه كارهاي فردي را تعطيل كنم.