دفاع اصولگرايانه از نوشابه؛ يک نماينده اصولگراي مجلس در همايش هم انديشي صنايع نوشابه هاي گازدار گفت؛ بحث هاي اخير درباره مضرات نوشابه مطلب تازه يي نيست و متاسفانه در حال حاضر افرادي که با صنعت نوشابه ضديت دارند، داراي قدرت شده و دولت را تحت تاثير قرار مي دهند. يحيوي با بيان اينکه دفاع از نوشابه حمله به دوغ نيست، افزود؛ حمله به دوغ باعث مي شود مشکلات جديدي براي توليدکنندگان آن به وجود آيد.