نان حلال کارمندی دولت

با تعیین ساعت کار سازمان های دولتی در ماه رمضان سال 86، که به 5 ساعت تقلیل یافته اولین چیزی که به ذهن می رسد این است که در این پنج ساعت که حدود نیم ساعت آن هم به نماز می گذرد و نیم ساعتی هم صرف ورود و خروج  می شود و در مجموع کارکرد در بهترین حالت 4 ساعت خواهد بود و همان حقوق روزیی 8 ساعت حضور پرداخت می شود، آیا این حقوق حلال است؟! حال آن که این اقدام، مملکت را به تعطیلی خواهد کشاند که هزینه های آن بسیار بیشتر خواهد بود. البته انگیزه های دولت بسیار متفاوت از ارج گزاردن به ماه رمضان است اما حداقل این ذهنیت به جامعه متبادر می شود که ماه رمضان ماه کار نکردن و نخوردن و خوابیدن و افطاری خوردن و تماشای سریال های کم محتوای تلویزیون است.