عمر گرانمایه کاری بدین منوال می گذرد. نیمی در جلسات و نیمی دیگر در پشت میز و کار با کامپیوتر.

امروز هم در جلسه دیگری با موضوع بررسی ساعت کار شیفت های کاری در بخش تولید بودیم. چرا که مدتی است که در شیفت های شب پرسنل تولید می خوابند و ضایعات ناشی از کار در شیفت شب بالا رفته و حالا باید چاره ای اندیشید. نظرهای گوناگونی در جلسه طرح شد حتی بحث به مواد مخدر و توصیه به استفاده از آن هم کشیده شد که به ضرص قاطع رد شد. اما یک نفر هم ناگهان ایده ای به نظرش رسید و عنوان کرد که علت خواب در شب را ما ریشه یابی کرده ایم و به نتیجه رسیدیم که پرسنلی که در شب باید حاضر شوند، در روز استراحت کافی نمی کنند و در نتیجه شب مشکل خواب دارند. به همین دلیل پیشنهاد داد که شروع شیفت های کاری 3 ساعت زودتر شروع شود تا پرسنل در محل کار حاضر شوند و محلی برای خواب آن ها پیش بینی شده و در ازای آن معادل 1.5 ساعت اضافه کار به این افراد پرداخت شود. عده ای هم با این نظر موافقت کردند و کم مانده بود پیشنهاد تصویب شود که این سوال مطرح شد که این افراد در منزل هستند مگر نباید بخوابند و اگر هم در شرکت حاضر شوند مگر می خوابند!