كاردان

اگر كسي اقتصاد خوانده باشد و آن را فهميده باشد مي‌شود اقتصاد دان اما اگر آن را حفظ كرده باشد به تعبير دكتر نيلي مي‌شود اقتصاد خوانده! اگر اين را تعميم دهيم كسي كه مهندسي خوانده و به دردش هم نمي‌خورد مي‌شود مهندس و كسي كه از آن به صورت كاربردي استفاده مي‌كند مي‌شود: كاردان!