چند سخن از انيشتين:

تحصيلات آن چيزي است كه براي فرد، پس از فراموش كردن آن چه در مدرسه آموخته، باقي مي‌ماند.

نگران آينده نيستم، خودش به زودي خواهد آمد.

مردم عاشق شكستن چوب هستند چون نتيجه‌اش بلافاصله مشاهده مي‌شود.

سعي نكنيد موفق شويد، بلكه سعي كنيد با ارزش شويد.

آنچه كه درك آن از همه مشكل‌تر است ماليات بر درآمد است.

ضعف رفتاري تبديل به ضعف شخصيتي مي‌شود.