روزنامه شرق به عنوان یکی از تفریحات سالم من تعطیل شد. وقتی که هیچ روزنامه‌ای تحمل نمی شود تنها چاره کار برای من مخاطب رفتن سراغ سریال چارخونه است تا وقتم را پر کنم و برای دست اندرکاران شرق هم چاره نمی‌ماند تا به توصیه حجاریان در مصاحبه با شرق روزنامه زرد چاپ کنند، چیزی تو مایه‌های همشهری فعلی.