مدير عزيزي در شركت داشتيم كه در طي اين چند سال كه در وبلاگ مي‌نوشتم از ايشان ماجراهاي زيادي نقل كردم. از نظر من ايشان الگوي بد كار كردن بود و خوشبختانه از اول سال 85 از شركت رفت. رفت و رفت و رفت تا اين كه امروز شنيدم مديرعامل يكي از شركت‌هاي زير مجموعه سايپا شده است! نمي‌دانم اين خبر خوشحال كننده است يا ناراحت كننده، ولي پذيرفته‌ام كه با اين اتفاقات كنار بيايم.