فصل پاييز فرا مي‌رسد. و اين‌باز هم تغيير فصلي دوباره و تكراري و البته زيبا. اين تغيير حداقل اين حسن را دارد كه زندگي روزمره را از سكون و انجماد به ظاهر پوياي آن خارج مي‌كند و روزگاري نو را رقم مي‌زند.

اما پاييز براي من همواره نويد بخش شروعي دوباره بوده است. خواه ايام مدرسه، خواه دانشگاه و خواه كار. و اين‌بار هم شايد ....