آمار اضافه كار يك ماه گذشته‌ام را نگاه مي‌كردم. ۹۰ساعت اضافه كار عادي و 12 ساعت اضافه كار تعطيل داشتم. يعني در يك ماه گذشته خيلي سرم شلوغ بود. در عين حال اين آمار اضافه كاري در سابقه كار چند ساله‌ام بي سابقه است. فكر مي‌كنم حداكثر اضافه كارم تا بحال 70 ساعت بوده! درست است كه پول اضافه كار را خواهم گرفت و نبايد هم منتي بر كسي داشته باشم ولي صرف وقت زياد براي كار به معني كم گذاشتن از ساير امور است. تنها نكته مثبتي كه در اين مدت داشتم مطالعه خوب بود كه در همين ماه گذشته با اين حجم كار يك كتاب 330 صفحه‌اي به علاوه روزنامه خواندم. البته در منزل.